Common Garden Micro Moths

page 2

Small Magpie Eurrhypara hortulata
Small Magpie Eurrhypara hortulata

Diamond-back Moth Plutella xylostella
Diamond-back Moth Plutella xylostella

Diamond-back Moth Plutella xylostella
Diamond-back Moth Plutella xylostella

Garden Grass-veneer Chrysoteuchia culmella
Garden Grass-veneer Chrysoteuchia culmella

Bee Moth Aphomia sociella
Bee Moth Aphomia sociella

Bird-cherry Ermine Yponomeuta evonymella
Bird-cherry Ermine Yponomeuta evonymella

Dipleurina Lacustrata
Dipleurina Lacustrata

Green Oak Tortrix Tortrix viridana
Green Oak Tortrix Tortrix viridana

Epiblema rosaecolana
Epiblema rosaecolana

Pseudargyrotoza conwagana
Pseudargyrotoza conwagana

Aleimma loeflingiana
Aleimma loeflingiana

Bramble Shoot Moth Epiblema uddmanniana
Bramble Shoot Moth Epiblema uddmanniana

Garden Pebble Evergestis forficalis
Garden Pebble Evergestis forficalis

Celypha striana
Celypha striana

Celypha striana
Celypha striana

Garden Grass-veneer Chrysoteuchia culmella
Garden Grass-veneer Chrysoteuchia culmella

Trachycera advenella
Trachycera suavella or Trachycera advenella

Oegoconia quadripuncta
Oegoconia quadripuncta

Celypha lacunana
Celypha lacunana

Epiblema cynosbatella
Epiblema cynosbatella

Celypha lacunana
Celypha lacunana

Crambus perlella
Crambus perlella

Lozotaeniodes formosanus
Lozotaeniodes formosanus

Tachystola acroxantha
Tachystola acroxantha

Cochylis atricapitana
Cochylis atricapitana

Twenty-plume Moth Alucita hexadactyla
Twenty-plume Moth Alucita hexadactyla

Ancylis achatana
Ancylis achatana

Marbled Orchard Tortrix Hedya nubiferana
Marbled Orchard Tortrix Hedya nubiferana

Light Brown Apple Moth Epiphyas postvittana
Light Brown Apple Moth Epiphyas postvittana


moth 28

Crambus perlella
Crambus perlella

Chilo phragmitella
Chilo phragmitella

Cydia pomonella
Cydia pomonella

Cnephasis sp
Cnephasis sp

Hawthorn Moth Scythropia crataegella
Hawthorn Moth Scythropia crataegella

Endotricha flammealis
Endotricha flammealis


Carcina quercana

Phlyctaenia coronata
Phlyctaenia coronata

Common Yellow Conch Agapeta hamana 
Common Yellow Conch Agapeta hamana